(Website Văn phòng) – UBND TP đã có văn bản chỉ đạo về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 27/8/2022 của Thành ủy về đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông được giao hàng năm tham mưu UBND TP ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số và Đề án đô thị thông minh để đảm bảo Thành phố đạt các chỉ tiêu, công việc đề ra; tham mưu, trình UBND TP ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn TP và Kế hoạch triển khai Bộ tiêu chí.

Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và giám sát các sở, ngành, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin theo Kiến trúc chính quyền điện tử của TP và Chiến lược quản trị dữ liệu của TP; triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện chuyển đối số…

Công an TP triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng, dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030”.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp để hỗ trợ, thúc đẩy phát triển các giải pháp chuyển đổi số và quản trị đô thị thông minh; triển khai Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TPHCM với mục tiêu là cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hình thành mạng lưới các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp đặt biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh của đơn vị; hàng năm đăng ký ít nhất một sản phẩm (ứng dụng giải pháp, dịch vụ số) để nâng cao chất lượng quản trị/hoạt động nội bộ, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; tổ chức tuyên truyền, vận động đội ngũ các bộ, công chức, viên chức và người lao động sử dụng các sản phẩm ứng dụng công nghệ của TP và đơn vị triển khai nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số và phát triển xã hội số…

Tố Dung Liên kết website
6.576.535
Đang truy cập : 550
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn