(Website Văn phòng) – UBND TP đã chỉ đạo Thủ trưởng các sở-ban-ngành, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận-huyện, lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc TP thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn TPHCM và Kế hoạch của UBND TP về thực hiện Chỉ thị số 10; đề ra các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế phát sinh.

UBND TP yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị chú trọng thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch trong tổ chức và hoạt động; rà soát, nhận diện những vị trí việc làm có nguy cơ tham nhũng để có biện pháp giám sát, kiểm tra, phòng ngừa hiệu quả; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình công tác, gắn với thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về kiểm soát xung đột lợi ích, quy tắc ứng xử, những việc không được làm đối với người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc.

Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND TP về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng, hiệu quả; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp; kịp thời tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp qua tiếp công dân, các số điện thoại đường dây nóng và hộp thư thư điện tử, nhất là những thông tin tố cáo, kiến nghị, phản ánh về những vấn đề bức xúc, hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết công việc; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh…

Thục Duyên Liên kết website
7.021.243
Đang truy cập : 14
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn