(Website Văn phòng) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm mục tiêu tổ chức triển khai hiệu quả Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025” đảm bảo thực hiện các mục tiêu đề ra tại Đề án của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng nói chung và hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn TPHCM nói riêng.

Cụ thể, TPHCM sẽ xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu và tài sản bảo đảm các khoản nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh, kiểm soát nợ xấu để tăng trưởng và phát triển hệ thống ngân hàng trên địa bàn an toàn, hiệu quả và bền vững; thực hiện hiệu quả các giải pháp về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo đạt được các mục tiêu riêng của từng phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng và cùng ngành ngân hàng đạt được các mục tiêu tại Đề án; đẩy mạnh xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh; nâng cao năng lực tài chính của tổ chức tín dụng; ngăn ngừa tình trạng đầu tư chéo, sở hữu chéo và sở hữu có tính chất thao túng, chi phối trong các tổ chức tín dụng có liên quan.

TP đảm bảo thống nhất, hội tụ và phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị TP nhằm thực hiện tốt chủ trương chính sách lớn của Đảng, Nhà nước và Chính phủ về cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP với các nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thông qua hoạt động chỉ đạo điều hành…

Tố Dung

  Liên kết website
7.021.535
Đang truy cập : 131
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn