(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã có báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn TPHCM.

Trong những năm qua, công tác theo dõi thi hành pháp luật nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời nên hoạt động này đã đi vào nề nếp. Công tác xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện được kịp thời, đảm bảo nội dung, tiến độ, điều kiện thực hiện; công tác theo dõi, đánh giá, thống kê, báo cáo định kỳ được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch của cấp trên đề ra gắn với thực tiễn thi hành pháp luật tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Công tác quản lý, tổ chức thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện chặt chẽ, khách quan. Qua công tác theo dõi đã có những đánh giá về thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật, từ đó có các kiến nghị trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật.

Tình hình tuân thủ, ý thức chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền đảm bảo tốt việc tuân thủ quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nội dung, đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quá trình giải quyết các yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác thi hành pháp luật, nâng cao hiểu biết, tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, tăng cường năng lực trong việc thực thi các quy định của pháp luật, đảm bảo chất lượng trong việc tham mưu thực hiện quản lý nhà nước ở địa phương trong cascl lĩnh vực như tài chính, ngân sách thuế, phí, lệ phí, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường,… theo quy định của pháp luật.

Thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 59, nhận thức về tầm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, về trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật của các ngành, các cấp được nâng lên; sự quan tâm của cơ quan có thẩm quyền trong việc ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Pháp lệnh, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương được cải thiện, đánh giá những khó khăn về nguồn lực, mức độ đáp ứng của bộ máy trong việc tổ chức thi hành pháp luật; đánh giá thực chất hơn hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật, phát hiện kịp thời những nội dung còn bất cập, vướng mắc, chồng chéo hoặc những vấn đề, lĩnh vực chưa được pháp luật điều chỉnh, chưa bảo đảm tính khả thi để làm cơ sở cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, có giải pháp phù hợp để đảm bảo điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật…

Minh ThưĐến cuối tháng9/2022đã giải quyết
99,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
6.250.503
Đang truy cập : 65
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn