(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

Theo quyết định, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TPHCM, thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND TP quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở trên địa bàn TP theo quy định của pháp luật.

Sở Khoa học và Công nghệ có tên tiếng Anh là Department ò Science àn Technology (viết tắt là DOST); trụ sở làm việc đặt tại số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Minh Thư Liên kết website
9.661.492
Đang truy cập : 101
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn