(Website Văn phòng) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm kịp thời phổ biến, triển khai Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP từ TP đến cơ sở nhằm chuyển tải nội dung chính sách ưu đãi mới của Đảng và Nhà nước đến người dân. Qua đó, các cấp, các ngành, các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước đối với người có công với cách mạng.

UBND TP yêu cầu Kế hoạch cần đảm bảo toàn bộ nội dung của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương có liên quan được triển khai tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn TP; việc triển khai Nghị định này phải gắn với việc thực thi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng nhằm đảm bảo tính đồng bộ, hiệu quả, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia chủ động, tích cực của các cấp, các ngành trong công tác phối hợp thực hiện chính sách, đảm bảo kịp thời, đúng và đủ theo quy định; thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của người có công với cách mạng.

Việc tổ chức triển khai thi hành chính sách, pháp luật về người có công phải đảm bảo nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và toàn xã hội, đặc biệt là người trực tiếp giải quyết hồ sơ về chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.

TP sẽ tổ chức tập huấn Nghị định số 131/2021/NĐ-CP đến cán bộ, công chức từ TP đến quận, huyện, TP Thủ Đức và phường, xã, thị trấn; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, góp phần tìm giảm thiểu thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại… liên quan đến việc thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Tố Dung Liên kết website
7.021.114
Đang truy cập : 10
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn