(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn TPHCM giai đoạn đến năm 2030.

Chương trình nhằm tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác xã hội tại các ngành, các cấp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội theo từng giai đoạn của TP; đảm bảo nâng cao nhận thức của toàn xã hội về công tác xã hội; xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cấp, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến trên địa bàn TP.

Chương trình đề ra các hoạt động chủ yếu sau: Truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng xã hội về vai trò, vị trí của công tác xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần, người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và đối tượng yếu thế khác; chuyển tải các nội dung trong Kế hoạch.

Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội.

Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học và sau đại học và tập huấn kỹ năng công tác xã hội cho khoảng 3.000 cán bộ, công chức, nhân viên và cộng tác viên làm công tác xã hội.

Hỗ trợ công tác đào tạo và dạy nghề công tác xã hội.

Áp dụng văn bản về công tác xã hội trên địa bàn TP theo hướng dẫn của Trung ương.

Minh Thư Liên kết website
8.475.855
Đang truy cập : 184
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn