(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM; có hiệu lực từ ngày 10/10/2022 và thay thế Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 của UBND TP về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM.

Theo quyết định, Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, tham mưu, giúp UBND TP thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và quảng cáo (không bao gồm nội dung quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin); việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.

Sở Văn hóa và Thể thao chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND TP, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tên giao dịch, đối ngoại của Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM là “Ho Chi Minh City Department ò Culture and Sports”, trụ sở đặt tại số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

Minh Thư



 Liên kết website
6.576.690
Đang truy cập : 122
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn