(Website Văn phòng) – Để chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, tiếp tục phấn đấu kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 đã đề ra; trên cơ sở Nghị quyết Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XI; Chủ tịch UBND TP chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2022.

Theo đó, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc TP khẩn trương rà soát, đánh giá, cập nhật, bổ sung giải pháp đồng bộ nhằm triển khai thực hiện đạt và vượt Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng cơ quan, đơn vị, từng ngành, lĩnh vực và địa phương năm 2022; tổ chức sơ kết, tổng kết, kiểm điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, rà soát, đề xuất.

Tập trung thực hiện theo chỉ đạo, kết luận của Ban Chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022; rà soát tổng thể các nhiệm vụ chưa hoàn thành, các vướng mắc đã được nhận diện, triển khai các giải pháp khắc phục để tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất Kế hoạch cải cách hành chính TP năm 2022; tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương và đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính gắn với kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2022.

Tập trung giải quyết dứt điểm những nhiệm vụ, chương trình, đề án, nội dung chưa hoàn thành; rà soát, triển khai thực hiện các cam kết với các doanh nghiệp, với người dân trong thời gian qua; đồng thời rà soát, nghiên cứu, tổng hợp hệ thống danh mục về chính sách, chương trình, giải pháp hỗ trợ cấp TP và cấp sở, ban, ngành, quận, huyện; tập trung triển khai hiệu quả các chương trình, các sự kiện diễn ra vào thời điểm cuối năm theo ngành, lĩnh vực, địa phương được phân công.

Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 17 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh. Khẩn trương thành lập tổ công tác để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại các sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện nhằm thúc đẩy triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TPHCM giai đoạn 2022-2025; tập trung triển khai Kế hoạch của UBND TP về tổ chức “Tuần lễ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM năm 2022.”

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện và TP Thủ Đức, các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công và Tổ trưởng 3 Tổ công tác về đầu tư công của UBND TP khẩn trương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND TP.

Đối với các sở, ban, ngành được phân công chủ trì thực hiện, theo dõi, tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 của TP, khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá, cập nhật, bổ sung, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt 19 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hôi TP năm 2022.

Minh Thư Liên kết website
6.989.999
Đang truy cập : 44
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn