(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các đoàn thể xã hội và nhân dân hiểu rõ đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác thể dục thể thao (TDTT), qua đó nhận thức đúng vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, chất lượng sống của người dân, xây dựng lối sống, môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Kế hoạch cũng nhằm động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện TDTT,
hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe  để lập nghiệp và giữ nước" trong tuổi trẻ toàn quốc, góp phần nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch bệnh và để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

CKTĐến cuối tháng11/2021đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.893.350
Đang truy cập : 40
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn