(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP vừa ban hành Quyết định đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Văn phòng UBND TP.

Quy chế này quy định về tiêu chí, thang điểm đánh giá hiệu quả, chất lượng công việc và xếp loại hàng quý, năm đối với công chức, viên chức, người lao động đang công tác tại Văn phòng UBND TP; tiêu chí, thang điểm đánh giá hiệu quả, chất lượng công việc và xếp loại hàng năm đối với các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Văn phòng.

Xem nội dung Quy định tại đây.

NTCN.          Đến cuối tháng5/2021đã giải quyết
98,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.915.376
Đang truy cập : 57
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn