(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020 - 2030 nhằm phát huy kết quả đạt được trong việc triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn từ năm 2011-2020; tiếp tục tập trung các giải pháp ngăn chặn xu hướng tái ô nhiễm môi trường, từng bước cải thiện chất lượng môi trường TP, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. 

Xem Quyết định tại đây.

NDHĐến cuối tháng2/2021đã giải quyết
99,4%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.327.569
Đang truy cập : 52
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn