(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP vừa ban hành Quyết định số 271/QĐ-VP ngày 3/12/2021 về việc phân công công tác Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND TP.

Theo đó, Chánh Văn phòng UBND TP là người lãnh đạo chung và điều hành công việc của Văn phòng UBND TP; cùng tập thể Lãnh đạo Văn phòng UBND TP chịu trách nhiệm về hoạt động của Văn phòng UBND TP trước Thường trực UBND TP.

Chánh Văn phòng phân công các Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng chỉ đạo, giải quyết các công việc hàng ngày trong từng lĩnh vực công tác của Văn phòng UBND TP; ngoại trừ các công việc do Chánh Văn phòng trực tiếp chỉ đạo. Phó Chánh Văn phòng sử dụng quyền hạn của Chánh Văn phòng để giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công.

Lãnh đạo Văn phòng UBND TP gồm các đồng chí:

1. Đ/c Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng

2. Đ/c Mai Hữu Quyết, Phó Chánh Văn phòng

3. Đ/c Võ Thành Khả, Phó Chánh Văn phòng

4. Đ/c Huỳnh Thị Thanh Hiền, Phó Chánh Văn phòng

5. Đ/c Vũ Thị Huỳnh Mai, Phó Chánh Văn phòng

6. Đ/c Nguyễn Ngọc Cường, Phó Chánh Văn phòng

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 3/12/2021.

Toàn văn Quyết định xem tại đây

Thục DuyênĐến cuối tháng11/2021đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.893.443
Đang truy cập : 39
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn