(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP vừa ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến Văn phòng UBND TP.

Theo đó, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Văn phòng UBND TP gồm 19 thành viên, do ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng là Chủ tịch Hội đồng.

Đồng thời phân công bà Trương Thị Ngọc Yến, công chức Phòng Hành chính - Tổ chức là Thư ký Hội đồng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 3/12/2021. 

Toàn văn Quyết định xem tại đây

Tố DungĐến cuối tháng11/2021đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.893.547
Đang truy cập : 51
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn