(Website Văn phòng) - Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch nguồn nhân sự cán bộ Lãnh đạo Văn phòng UBND TP; cán bộ Lãnh đạo cấp phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng đến năm 2025 nhằm phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ tuổi có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài, chuẩn bị nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý các nhiệm kỳ tiếp theo.

Kế hoạch yêu cầu việc rà soát, bổ sung quy hoạch phải đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện đúng quy trình, quy định; các bộ đưa vào  quy hoạch phải đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu 3 độ tuổi, cán bộ trẻ, cán bộ nữ; quy  hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị, phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ; lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, đảm bảo sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các cấp, thực hiện đồng bộ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ rèn luyện trong thực tiễn, đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn, chức danh khi đề bạt, bổ nhiệm cán bộ đúng quy định; thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn không quy hoạch tái đắc cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm; cán bộ đương nhiệm về nguyên tắc đã có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái bổ nhiệm, tái cử chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn.

Xem Kế hoạch tại đây

NDHĐến cuối tháng11/2021đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.893.413
Đang truy cập : 47
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn