(Website Văn phòng) – Nhằm đảm bảo thực hiện các biện pháp phù hợp với quy định hiện hành, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP, UBND TP đã yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, các quận-huyện, các Hội đặc thù thuộc TP và doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn TPHCM khẩn trương rà soát lại quy chế làm việc, quy định của các cơ quan, đơn vị theo hướng tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nghiêm túc chấp hành công tác, đảm bảo tuân thủ thứ bậc; đồng thời có chế độ khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt cũng như xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; kiểm soát chặt chẽ việc ứng dụng công nghệ thông tin thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí an toàn phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế; tuyên truyền cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

UBND TP cũng yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị và các hoạt động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

CKTĐến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.678.828
Đang truy cập : 43
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn