(Website Văn phòng) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trên địa bàn TPHCM nhằm tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm công tác bảo vệ môi trường để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người dân.

Kế hoạch cũng nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Xem Quyết định tại đây

NDHĐến cuối tháng11/2021đã giải quyết
98,6%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.893.424
Đang truy cập : 39
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn