(Website Văn phòng) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghệ thông tin - Truyền thông giai đoạn 2020-2030” năm 2021 nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 6/4/2021 của UBND TP về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghệ thông tin – Truyền thông giai đoạn 2020-2030.

Kế hoạch cũng nhằm xác định nhiệm vụ của từng cá nhân, đơn vị để tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện; tăng cường sự tương tác với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, cùng tham gia thực hiện Chương trình, cũng như tham gia giám sát quá trình thực hiện, tạo sự đồng thuận trong xã hội; thúc đẩy hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghệ thông tin – Truyền thông.

CQTĐến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.474.328
Đang truy cập : 27
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn