(Website Văn phòng) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2021 trên địa bàn TPHCM nhằm thực hiện mục tiêu 100% TP Thủ Đức, các quận, huyện, phường, xã, thị trấn tổ chức triển khai các hoạt động truyền thông, phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm bằng nhiều hình thức, phù hợp với từng đối tượng; nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong công tác phòng, chống mại dâm, giảm sự kỳ thị và phân biệt đối với người bán dâm.

Kế hoạch cũng nhằm thực hiện mục tiêu 100% cán bộ trực tiếp làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; đội công tác xã hội tình nguyện được tập huấn, nâng cao năng lực về tiếp cận, truyền thông và tổ chức điều hành, phối hợp liên ngành; thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn TP; phấn đấu ít nhất 80% các vụ việc, hành vi vi phạm phát luật về phòng, chống mại dâm được phát hiện và xử lý theo quy định; giải quyết, xét xử các vụ án liên quan đạt từ 90% trở lên, phấn đấu 100% số người bán dâm có nhu cầu được tiếp cận, sử dụng các dịch vụ hỗ trợ xã hội phù hợp; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình thí điểm về công tác hỗ trợ và giúp đỡ người bán dâm hoà nhập cộng đồng, tham gia mô hình giới thiệu, tiếp cận với các dịch vụ tư vấn pháp lý – tâm lý, chăm sóc sức khỏe; dạy văn hóa, dạy nghề, giải quyết việc làm và hỗ hợ vay vốn gắn với các chương trình an sinh xã hội của địa phương, giúp ổn định cuộc sống và hòa nhập cộng đồng.

HTNDĐến cuối tháng7/2021đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
4.474.305
Đang truy cập : 4
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn