(Website Văn phòng) - Phong trào thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tổ chức thành 3 đợt, từ ngày 7/3 đến ngày 23/9/2020.

Đến nay, Văn phòng UBND TP đã phối hợp với các sở, ban, ngành, quận, huyện tham mưu lãnh đạo TP các giải pháp hạn chế những tác động khó khăn của dịch bệnh, phấn đấu ngăn chặn, xử lý tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP; tố chức các hoạt động thi đua để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

UBND TP và các Ban Thành ủy thi đua tổ chức xây dựng các đề án, kế hoạch, quy hoạch của 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm phát triển TP giai đoạn 2020 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Văn phòng đã hoàn thành 43/49 chương trình, đề án được phân công; đăng ký thực hiện các hoạt động của chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, trong đó có đối thoại văn hóa và các hoạt động văn hóa thường niên năm 2020.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Văn phòng đã thực hiện các nội dung đăng ký thi đua theo đúng cam kết. Cụ thể, thực hiện nghiêm Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND TP ban hành Quy định về Quy tắc úng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP; thực hiện nghiêm quy định “Đã uống rượu bia, không lái xe”; vận động gia đình chấp hành nghiêm Chỉ thị 11-CT/TƯ ngày 10/3/2017 của Thành ủy về tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn TP, Chỉ thị số 23-CT/TƯ ngày 25/7/2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP, Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19/10/2018 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”; định kỳ hàng tuần tổ chức giao lưu thể thao với các đơn vị thuộc sở-ngành, quận-huyện nhằm tạo sân chơi lành mạnh và tạo mối quan hệ gắn kết cho công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng với các đơn vị trên địa bàn TP.

Cải cách chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND TP và các cơ quan hành chính trên địa bàn TP là 1 trong 6 công trình đăng ký thi đua 200 ngày. Qua đó, Văn phòng đã hoàn thành mở rộng hệ thống phòng họp không giấy phục vụ các buổi họp, hội nghị tại UBND TP từ 1 phòng lên 5 phòng. Các cuộc họp được đảm bảo an toàn thông tin, đến nay đã phục vụ hơn 300 cuộc họp của Thường trực UBND TP; tiết kiệm được chi phí in ấn và thời gian chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, kiểm soát, theo dõi thành phần dự họp, giúp lãnh đạo điều hành cuộc họp nhanh chóng và hiệu quả.

Tiếp theo là cải cách chế độ báo cáo định kỳ của cơ quan hành chính các cấp tại TP, Văn phòng và Sở Thông tin và Truyền thông đã thống nhất triển khai mô hình tích hợp, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và Hệ thống thông tin báo cáo TP thông qua nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu (LGSP) của TP và trục truyền dẫn dữ liệu số Quốc gia (VDXP) của Văn phòng Chính phủ, tuân thủ kiến trúc chính quyền điện tử TP. Hệ thống thông tin báo cáo TP được tích hợp lên Trung tâm điều hành đô thị thông minh của TP giúp tống hợp phân tích dữ liệu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định thông qua các biếu đồ trực quan, tính năng phân tích, dự báo số liệu.

Thứ ba là Văn phòng đã triển khai chữ ký số cho Thường trực UBND TP và lãnh đạo Văn phòng trong quá trình ký duyệt hồ sơ điện tử trên giao diện web, tiến tới triển khai trên điện thoại thông minh.

Thứ tư là cải cách trong mối quan hệ phối hợp, quy trình xử lý hồ sơ công việc trình UBND TP, Chủ tịch UBND TP và các sở, ban, ngành, UBND quận-huyện, Văn phòng đã khảo sát hiện trạng một cửa, một cửa liên thông, xây dựng giải pháp tích hợp, kết nối dữ liệu tại 3 đơn vị (Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo), tổ chức tập huấn và đưa vào vận hành thử nghiệm việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với 21 quy trình điện tử. Đến nay, TP đã tiếp nhận và xử lý 23 hồ sơ giải quyết đúng hẹn theo quy trình điện tử hóa, đạt tỷ lệ 100%; ứng dụng công nghệ thông tin trong phối hợp, quy trình xử lý hồ sơ công việc giữa các cơ quan hành chính, để loại bỏ dần việc xử lý công việc bằng văn bản giấy.

Thứ năm là cải cách quy trình xử lý hồ sơ, lề lối làm việc, trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các phòng, ban, trung tâm trong Văn phòng, nội dung này gắn liền với việc sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng. Văn phòng đã hoàn thành quy trình lấy ý kiến các sở, ban, ngành; lấy ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; thẩm định của Sở Tư pháp.

Cuối cùng là hoàn thành các chỉ tiêu về giải quyết hồ sơ theo quy trình ISO.

Dự kiến, phong trào thi đua 200 ngày được tổng kết vào ngày 30/9/2020, tại Hội trường TP, số 111 Bà Huyện Thanh Quan, quận 3.

TNN.Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
98,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.689.168
Đang truy cập : 15
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn