(Website Văn phòng) - UBND TP vừa ban hành Quy định về tổ chức đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn TP.

Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2020, nhằm cụ thể hóa đối tượng, phương thức, chỉ số, nội dung đánh giá việc giải quyết TTHC và việc tổ chức đánh giá, chấm điểm, công khai và xử lý kết quả đánh giá việc giải quyết TTHC.

Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan, đơn vị.

Kết quả đánh giá là một trong những tiêu chuẩn để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC; xác định trách nhiệm của cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC. Kết quả đánh giá cũng là ưu tiên để xét việc đề bạt, bổ nhiệm, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và xem xét khen thưởng, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức.

Xem chi tiết Quy định

TNN.Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
98,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.689.654
Đang truy cập : 68
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn