(Website Văn phòng) - Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 – 2021, UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện quán triệt và triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt sứ mệnh của ngành giáo dục: học để làm người công dân tốt, có đầy đủ kỹ năng thích ứng với đô thị thông minh và quá trình hội nhập quốc tế; học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm, xây dựng gia đình hạnh phúc; học để có nghề nghiệp hiệu quả, nuôi mình và gia đình; học để đóng góp cho TP và đất nước.

Theo đó, các cơ quan được giao sớm triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm 2020 - 2025; cương quyết khắc phục những hạn chế, tồn tại; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường phối hợp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trường học; chú trọng giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực chất lượng cao, có trình độ quốc tế; triển khai giáo dục thông minh để đẩy mạnh hoạt động học tập suốt đời.

Đối với giáo dục mầm non, tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết của HĐND TP về hỗ trợ giáo dục mầm non; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và nâng cao đạo đức nhà giáo cho đội ngũ.

Đối với giáo dục phổ thông, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả theo lộ trình Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, sách giáo khoa mới; đẩy mạnh tập huấn, đào tạo bồi dưỡng chuẩn bị cho các năm tiếp theo; tiếp tục đổi mới kiểm tra - đánh giá, tăng cường hiệu quả hoạt động giáo dục STEM, đấy mạnh hoạt động học sinh tham gia nghiên cứu khoa học; đấy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phố thông; tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục phổ thông

Đối với giáo dục thường xuyên, nâng cao hiệu quả hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục nghê nghiệp - giáo dục thường xuyên; chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, tăng cường công tác kiểm tra sau cấp phép; tiếp tục thực hiện các công tác xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyên thông.

TNN.Đến cuối tháng4/2021đã giải quyết
98,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.689.687
Đang truy cập : 34
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn