(Website Văn phòng) - Tại cuộc họp đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2020, Chánh Văn phòng UBND TP đã giao Ban Điều hành ISO Văn phòng trong thời gian tới, tham mưu đề xuất để đưa lần lượt 72 thủ tục hành chính liên thông vào kiểm soát theo ISO; rà soát, loại khỏi danh mục ISO hiện hành các hồ sơ công việc đã xử lý ổn định theo đúng hướng dẫn của các văn bản quy định; kiện toàn Ban Điều hành ISO và nâng chất hoạt động đánh giá nội bộ; đề xuất khen thưởng kịp thời để động viên các chuyên viên đã duy trì hiệu quả Hệ thống ISO, đồng thời chế tài các chuyên viên thiếu trách nhiệm.

Ngoài phân công theo dõi cụ thể, đôn đốc hàng tháng việc duy trì ISO tại Văn phòng, Ban Điều hành ISO Văn phòng cần đảm bảo đánh giá nội bộ, tổng kết năm về công tác ISO và báo cáo kết quả theo định kỳ về Sở Khoa học và Công nghệ.

NTK.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.477.270
Đang truy cập : 57
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn