(Website Văn phòng) - Ngày 5/7/2020, phiên chính thức Đại hội Đảng bộ Văn phòng UBND TP lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã diễn ra với sự hiện diện của 168 đảng viên. Đến dự Đại hội có các đồng chí Thường trực UBND TP và các đồng chí Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã tổng kết đánh giá tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020; phân tích những ưu điểm, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng nghiêm túc góp ý cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, dự thảo văn kiện Đại hội TP lần thứ 11, dự thảo văn kiện của Đảng bộ Khối lần thứ 3.

Từ những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng UBND TP đã rút ra một số bài học kinh nghiệm. Thứ nhất, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Đảng ủy; phát huy dân chủ trong Đảng, trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất trong nội bộ.

Thứ hai, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường quản lý đảng viên; nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Thứ ba, nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nắm chắc và kịp thời các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật để chủ động nghiên cứu, thẩm định đề xuất Thường trực UBND TP nội dung chính xác, đảm bảo không để vi phạm quy định về quản lý nhà nước.

Thứ tư, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ; việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, đảng viên để kịp thời điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, phòng ngừa quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

Thứ năm, chủ động hơn nữa trong công tác quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức; gắn công tác đánh giá công chức, viên chức với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ.

Thứ sáu, cần đầu tư đúng mức cho các đoàn thể, tạo động lực cho các đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động, tăng cường sự hiểu biết, gắn kết, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ.

Đại hội đã thống nhất bầu ra 11 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng UBND TP nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó Ban Thường vụ là 3 đồng chí, Phó Bí thư là 1 đồng chí. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy dựa trên cơ sở quy hoạch cấp ủy, trong đó chú trọng phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đức, có tài, có triển vọng về lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ trẻ tuổi, cán bộ nữ để bầu vào cấp ủy.

TNN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.476.838
Đang truy cập : 72
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn