(Website Văn phòng) – UBND TP đã quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 4713/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND TP về ủy quyền cho Thủ trưởng các Sở - ngành, Chủ tịch UBND các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND TP.

Theo đó, Quyết định bãi bỏ khoản 2 Điều 1; bãi bỏ khoản 1 Điều 3; sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 4; bãi bỏ điểm a khoản 2 Điều 4; sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 4.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2020.

Xem nội dung sửa đổi, bãi bỏ của quyết định tại đây.

NTCN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.584.814
Đang truy cập : 54
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn