(Website Văn phòng) – UBND TP đã quyết định sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quyết định 4712/QĐ-UBND ngày 20/10/2018 của UBND TP về ủy quyền cho các Sở - ngành, UBND các quận – huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP.

Theo đó, Quyết định sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất tại điểm a khoản 1 Điều 1; bãi bỏ điểm b khoản 1 Điều 1; bãi bỏ điểm c khoản 1 Điều 1; bãi bỏ điểm a khoản 4 Điều 3; bãi bỏ điểm i khoản 4 Điều 3.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2020.

Xem nội dung sửa đổi, bãi bỏ của quyết định tại đây.

NTCN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.585.081
Đang truy cập : 82
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn