(Website Văn phòng) – Với chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, Văn phòng UBND TP sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu - tổng hợp, giúp việc Thường trực UBND TP thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tại TP và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, HĐND, UBND TP, đặc biệt là Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; hoàn thành đúng tiến độ 100% các nội dung công tác được Thường trực Ủy ban và Lãnh đạo Văn phòng UBND TP giao.

Văn phòng cũng sẽ chủ động, sáng tạo triển khai thực hiện chủ trương xây dựng TP thông minh, văn phòng điện tử, phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở và xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính theo hướng điện tử hóa công tác tiếp nhận, luân chuyển, xử lý hồ sơ tiến tới Văn phòng không giấy.

Lãnh đạo cán bộ, công chức đề cao trách nhiệm trong việc thẩm định nội dung, hạn chế sai sót, đáp ứng kịp thời yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND TP; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chuyên đề "Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thong chírih trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới"; rèn luyện phẩm chất, tu dưỡng nhân cách, nâng cao năng lực chuyên môn, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị.

Ngoài ra, Văn phòng cũng sẽ tiếp tục triển khai đăng ký thực hiện mới các đầu việc theo tiêu chuẩn ISO; tích cực tham gia phong trào thi đua do TP, khối thi đua và các đoàn thể tổ chức; nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh; thực hiện nghiêm Bộ luật Lao động, Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của công chức, viên chức và người lao động…

Mục tiêu tổng quát trong năm nay là nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống nhân dân; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, sử dụng ngân sách hiệu quả; giảm mạnh tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội, Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh gắn với Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP.

TNN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.585.069
Đang truy cập : 78
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn