(Website Văn phòng) – Ngoài tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2019 “Năm đột phá cải cách hành chính, Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội” và một số chương trình, đề án trọng tâm, trong tháng 9/2019, UBND TP yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra của một số dự án trọng điểm; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, công trình trọng điểm; chấn chỉnh thái độ, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành công vụ…

Riêng Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao tham mưu danh mục các dự án hoàn thành trước Đại hội, các dự án khởi công trước Đại hội và danh mục các dự án khởi công sau Đại hội Đảng bộ TP; đánh giá tình hình thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công đến ngày 31/7 và ước thực hiện cả năm 2019; giải trình những vấn đề khó khăn, vướng mắc, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân và giải pháp tháo gỡ.

Sở Tài chính tham mưu chi thu nhập tăng thêm đối với người làm việc theo chế độ Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

Sở Nội vụ tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 triển khai thực hiện Đề án ủy quyền cho các sở-ngành, UBND các quận-huyện; hoàn chỉnh dự thảo Nghị định phân cấp một số lĩnh vực cho TPHCM; tổ chức Hội nghị tổng kết 3 năm thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm.

Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu điều chỉnh Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 của UBND TP quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn cho phù hợp tình hình phát triển của TP; hướng dẫn các nhà máy xử lý rác thải hiện hữu chuyển đổi công nghệ, phấn đấu đến tháng 10 khởi công thêm nhà máy đốt rác phát điện của Công ty Tâm Sinh Nghĩa; tăng cường triển khai phân loại rác tại nguồn trên địa bàn 24 quận, huyện; duy trì thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nguy hại, chất thải rắn y tế; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”.

Sở Xây dựng cần siết chặt công tác cấp phép và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, có giải pháp xử lý kiên quyết ngay từ đầu đối với những trường hợp vi phạm về xây dựng; tăng cường công tác quản lý sử dụng lòng, lề đường, vỉa hè; trước mắt tham mưu UBND TP ban hành Quy chế thay thế Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP theo hướng tiếp cận dần đến mô hình hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị thuộc UBND quận-huyện quản lý; tổ chức Hội thảo “Giải pháp nhà ở cho gia tăng dân số 1 triệu người nhập cư sau mỗi 5 năm ở TPHCM giai đoạn 2020 - 2035”.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc tham mưu tổ chức Hội thảo “Quy hoạch và phát triển bờ kè sông Sài Gòn và sông, kênh nội thành và các giải pháp để hoàn thành cơ bản kè sông Sài Gòn, sông và kênh nội thành vào năm 2025”; tiếp tục rà soát chất lượng của các đồ án quy hoạch, những khu vực chậm triển khai thực hiện theo quy hoạch, có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, quyền, lợi ích chính đáng của người dân.

Sở Công Thương tham mưu các giải pháp phát triển công nghiệp theo đúng định hướng, đề ra kế hoạch phấn đấu đạt và đạt vượt chỉ tiêu năm 2019 của ngành; đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030... ; tổ chức Hội thảo khoa học ngành logistics kết hợp báo cáo sơ bộ kết quả nghiên cứu đầu kỳ của Đề án phát triển ngành logistics trên địa bàn TP đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

VS.Đến cuối tháng5/2021đã giải quyết
98,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.915.189
Đang truy cập : 38
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn