(Website Văn phòng) - UBND TP vừa yêu cầu các sở - ban - ngành, UBND các quận - huyện tiếp tục nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính các cấp; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Thành ủy và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ X về Chương trình cải cách hành chính trên địa bàn TP giai đoạn 2016 - 2020; triển khai thực hiện các đề án tại Kế hoạch số 8127/KH-UBND ngày 29/12/2017 về triển khai các nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP được HĐND TP thông qua; đấy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP; tiếp tục đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, số lượng công tác soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; xử lý nghiêm những cá nhân, cơ quan, đơn vị tùy tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân; tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính; kịp thời công bố, công khai thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, hoàn tất việc rà soát, công bố quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng quy trình liên thông thủ tục hành chính đối với các nhóm thủ tục; triển khai đúng tiến độ Kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn TP trong giai đoạn 2019 - 2021; thực hiện Kế hoạch cải cách chế độ công vụ, công chức, Đề án xác định vị trí việc làm và thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương; triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM thành TP thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; triển khai Đề án xây dựng “Khu đô thị sáng tạo” tại phía Đông TP; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4…

Văn phòng UBND TP được giao triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, trong đó hoàn thiện hệ thống thông tin một cửa điện từ, cổng dịch vụ công TP theo tiêu chí, quy định thống nhất về chức năng, tính năng, kỹ thuật yêu cầu kết nối đảm bảo tính hiệu quả, thống nhất, tương thích và đồng bộ trong toàn hệ thống; thiết lập hệ thống đánh giá sự hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính gắn với tiếp nhận, giải quyết trả kết quả thủ tục hành chính của từng thủ tục; vận hành cổng dịch vụ công TP, một cửa điện tử tích hợp dịch vụ công trực tuyến, bưu chính công ích, tiếp nhận, giải quyết, trả hồ sơ thủ tục hành chính theo quy trình nội bộ, quy trình điện tử đã được duyệt, gắn với đánh giá hài lòng việc giải quyết thủ tục hành chính; tham mưu giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trên từng lĩnh vực được xử lý trực tuyến cấp độ 4; sơ kết việc triển khai mô hình “Hệ thống Phòng họp không giấy” và “Ứng dụng Giao việc tức thời - nhắc việc thông minh”…

Sở Thông tin và Truyền thông được giao tiếp tục triển khai các Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025” trong năm 2019; tiếp tục triến khai thực hiện Kế hoạch chính quyền điện tử của TP, đảm bảo tính liên thông, đồng bộ từ TP đến cơ sở và kết nối được với cơ sở dữ liệu của Trung ương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp kết nối camera tại các điểm nhạy cảm…

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt từ 80% trở lên; trong đó có từ 10% trở lên số hô sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính, có từ 15% trở lên số hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính; phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư qua mạng đạt từ 20% hồ sơ được tiếp nhận; hướng dẫn UBND quận - huyện thực hiện hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh được giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đạt từ 30% trở lên, trong đó có từ 10% trở lên số hồ sơ được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính, có từ 15% trở lên số hồ sơ được trả kết quả qua dịch vụ bưu chính.  

VS.Đến cuối tháng5/2021đã giải quyết
98,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.915.168
Đang truy cập : 26
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn