(Website Văn phòng) – Nhằm huy động nguồn lực toàn xã hội cho sự nghiệp giáo dục TP, UBND TP vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện phối hợp với Úy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, tổ chức xã hội triển khai các giải pháp thực hiện tốt sứ mệnh của ngành giáo dục: học để làm người công dân Việt Nam tốt, có khả năng hội nhập quốc tế; học để làm con hiếu thảo, có trách nhiệm để biết xây dựng gia đình hạnh phúc; học để có nghề hiệu quả, nuôi mình và gia đình; học để đóng góp cho TP và đất nước.

Các cơ quan cũng cần triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2015 - 2020; cương quyết khắc phục những hạn chế; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương; tăng cường an ninh, an toàn trường học; chú trọng công tác giáo dục thể chất, y tế trường học; xây dựng văn hóa học đường, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; nâng cao hiệu quả đào tạo nhân lực chất lượng cao, gắn với khoa học - công nghệ.

Đối với giáo dục mầm non, cần tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết của HĐND TP về hỗ trợ giáo dục mầm non; tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ và nâng cao đạo đức nhà giáo cho đội ngũ.

Đối với giáo dục phổ thông, cần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; tiếp tục đổi mới kiểm tra - đánh giá; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông; tiếp tục đối mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đối với giáo dục thường xuyên, cần rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; chấn chỉnh các trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động không đúng quy định; tiếp tục thực hiện các công tác xóa mù chữ, xây dựng xã hội học tập trên cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.

Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát tiến độ xây trường, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X nhiệm kỳ 2015 - 2020, đến cuối năm 2020, có 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi từ 3 đến 18 tuổi (kể cả người dân không có hộ khẩu thường trú hoặc KT3); đảm bảo đáp ứng nhu cầu chỗ học cho tất cả người dân TP và từng bước nâng tỷ lệ học sinh được học 2 buổi/ngày, giảm sĩ số học sinh/lớp; nâng cao đạo đức nhà giáo; đổi mới phương pháp dạy - học, kiểm tra - đánh giá theo hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, nâng cao chất lượng dạy - học ngoại ngữ (nhất là Tiếng Anh) và tin học, các mô hình 'Trường học thông minh”; triển khai hiệu quả các mô hình, giải pháp như: mô hình trường tiên tiến theo xu thế hội nhập, chương trình “Dạy Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam”, chương trình tiếng Anh tăng cường, Đề án 404 và các chính sách hỗ trợ ngành học mầm non của TP, mô hình “Trường học không dùng tiền mặt”...

VS.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.584.848
Đang truy cập : 60
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn