(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP vừa có kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” từ nay đến năm 2025.

Theo đó, đối với các phòng, ban, đơn vị, tạo môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, an toàn, công sở văn minh, khoa học; thực hiện niêm yết công khai Quy tắc ứng xử và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đến 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị; đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của phòng, ban, đơn vị; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của từng phòng, ban, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát việc thực hiện những Quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; thường xuyên tổ chức lấy ý kiến khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đến làm việc, giao dịch với cơ quan; xây dựng tiêu chí đánh giá, xếp loại thi đua hàng tháng, hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng, ban, đơn vị; có sáng kiến, giải pháp, việc làm góp phần giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, quy tắc ứng xử nơi công cộng được dư luận, báo chí khen ngợi, hoặc được Thường trực UBND TP và Lãnh đạo Văn phòng biểu dương, tôn vinh.

Đối với cá nhân, thi đua thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, lối sống, đạo đức công vụ, thực hiện tốt chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, nâng cao năng lực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, luôn sẵn sàng, chủ động phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống gắn với đấy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nuớc do cơ quan và đoàn thể tổ chức, phát động; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt văn hóa công sở và chấp hành tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; có sáng kiến, giải pháp giúp cơ quan triển khai hiệu quả phong trào, thi đua; có hành động, việc làm giúp đỡ, hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt các quy tắc ứng xử hoặc trong quá trình giải quyết công việc, nhận được phản ánh tốt, thư khen ngợi từ phía tổ chức, công dân.

TNN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.585.125
Đang truy cập : 92
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn