ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

 
   

Số:   310/QĐ-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
   

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

CHÁNH VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Căn cứ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

Căn cứ hồ sơ đánh giá nội bộ và Biên bản họp xem xét lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 ngày 21 tháng 10 năm 2019;

Căn cứ xác nhận của Trưởng Ban Điều hành ISO Văn phòng về việc Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng có hiệu lực;

Theo đề nghị của Ban Điều hành ISO thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, thay thế Quyết định số 253/QĐ-VP ngày 02 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Lãnh đạo Văn phòng, lãnh đạo và chuyên viên các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Văn phòng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TTUB: CT, các PCT (để báo cáo);

- Sở Nội vụ;

- Sở Khoa học và Công nghệ;

- VPUB: CPVP;

-  Các Phòng, Ban, Trung tâm;
- Lưu (HCTC/PTh)

CHÁNH VĂN PHÒNG
 

 

Đã ký

 

Hà Phước Thắng

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BẢN CÔNG BỐ
VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với hoạt động: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước và giải quyết hồ sơ hành chính

(Xem Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-VP  ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Chánh Văn phòng UBND Thành phố)

Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2019
CHÁNH VĂN PHÒNG
 

Đã ký

 

Hà Phước Thắng

 

PHỤ LỤC

CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐƯỢC CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 310/QĐ-VP ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh).

 •  

Tên Quy trình

Ghi chú

 1.  

Quy trình xây dựng lịch công tác tuần của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;

 

 1.  

Quy trình tổ chức cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;

 

 1.  

Quy trình chung của các chuyên viên tổ chức cuộc họp do Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì;

 

 1.  

Quy trình xử lý đơn gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố;

 

 1.  

Quy trình đề xuất và tổ chức để Lãnh đạo thành phố tiếp công dân;

 

 1.  

Quy trình rà soát, trình hồ sơ tranh chấp, khiếu nại và tố cáo;

 

 1.  

Quy trình rà soát, trình văn bản Trung ương, Thông báo kết luận cuộc họp do TTUB chỉ trì, chỉ đạo về giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo;

 

 1.  

Quy trình rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện đối với các Kết luận thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố

Quy trình mới

 1.  

Quy trình rà soát, trình ký hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

 

 1.  

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoán sản;

 

 1.  

Quy trình trình duyệt hồ sơ cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án có vốn nước ngoài;

 

 1.  

Quy trình duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án đầu tư (sử dụng vốn ngoài ngân sách);

 

 1.  

Quy trình trình duyệt hồ sơ duyệt hoặc điều chỉnh dự án ODA/NGO/PPP;

 

 1.  

Quy trình trình về phê duyệt, điều chỉnh các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư

Quy trình mới

 1.  

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế;

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính về điện lực;

1 quy trình, 2 lĩnh vực

 1.  

Quy trình rà soát, trình ký quyết định tịch thu hàng hóa vắng chủ thuộc lĩnh vực kinh tế;

 

 1.  

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa - xã hội;

 

 1.  

Quy trình trình ký quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm. điều động cán bộ, công chức, viên chức quản lý doanh nghiệp nhà nước;

 

 1.  

Quy trình thẩm định, trình ký quyết định cử, chấp thuận cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài;

 

 1.  

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xét duyệt công chức, viên chức đi học tập nước ngoài (từ 3 tháng trở lên);

 

 1.  

Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (Theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung);

 

 1.  

Quy trình Tổ chức phục vụ các cuộc họp trực tuyến tại Phòng Thông tin báo chí.

 

 1.  

Quy trình biên tập xuất bản Công báo;

 

 

 

TÓM TẮT THỜI HẠN XỬ LÝ MỘT SỐ HỒ SƠ VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

ĐÃ ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 310 /QĐ-VP ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Chánh Văn phòng)

THỜI HẠN CHI TIẾT CHO  MỖI QUY TRÌNH (ĐƠN VỊ TÍNH: NGÀY LÀM VIỆC)

TT

TÊN QUY TRÌNH

P. HÀNH CHÍNH

(nhận, chuyển xử lý)

CHUYÊNVIÊN

(Xử lý)

LĐVP

(thông qua)

TTUB

(duyệt ký)

PHÒNG HC

(Phát hành)

TỔNG

(Thời gian)

 1.  

Thủ tục xây dựng lịch công tác tuần của Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;

(Đ/c Duy – Phòng Tổng hợp)

 

Từ 9g-11g00 thứ sáu, hoàn chỉnh lịch để trình Chánh VP

14g00 thứ sáu, Chánh VP xét duyệt, chuyển PHC phát hành

 

16g00, nhận in 17g00 phát hành (thứ sáu hàng tuần)

 

 

Thủ tục tổ chức cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;

 

3 ngày trước cuộc họp, đã trình ký thư mời (tài liệu kèm)

 

 

Phát hành  thư mời và tài liệu (3 ngày trước cuộc họp)

 

 1.  

 “Lập thông báo kết luận cuộc họp của tập thể Thường trực UBND thành phố”.

(Phòng Tổng hợp)

 

Trình dự thảo (2,5 ngày sau cuộc họp)

1 ngày

1 ngày

1/2 ngày

5 ngày

 1.  

“Lập thông báo kết luận cuộc họp của Thường trực UBND thành phố”.

(Chuyên viên được phân công)

 

Trình dự thảo (2,5 ngày sau cuộc họp)

1 ngày

1,5 ngày

5 ngày

 1.  

Quy trình trình về phê duyệt, điều chỉnh các dự án tham gia Chương trình kích cầu đầu tư

(Đ/c Hà-Phòng Tổng hợp)

0.5 ngày

3 ngày

1 ngày

1 ngày

0.5 ngày

6 ngày

 1.  

Quy trình xử lý đơn gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố;

(Ban tiếp công dân)

2 ngày

4 ngày

1 ngày

1 ngày

2 ngày

10 ngày

 1.  

Quy trình đề xuất và tổ chức để Lãnh đạo thành phố tiếp công dân; (Ban tiếp công dân)

2 ngày

(Chuyên viên và Trưởng phòng)

2 ngày

Lãnh đạo Ban và phòng HC trình

2 ngày

2 ngày

2 ngày (Phòng HCTC chuyển Ban, Ban phát hành)

10 ngày

 1.  

Quy trình rà soát, trình hồ sơ tranh chấp, khiếu nại và tố cáo; (Phòng NCPC và các phòng NCTH có liên quan).

1/2 ngày

6 ngày

3 ngày

3 ngày

1/2 ngày

13 ngày

 1.  

Quy trình rà soát, trình văn bản Trung ương liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo (Phòng NCPC)

1/2 ngày

3 ngày

1 ngày

2 ngày

1 ngày

7 + 1/2 ngày

 1.  

Quy trình rà soát, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện đối với các Kết luận thanh tra hành chính của Thanh tra thành phố

(Đ/c Lộc-Phòng NCPC)

1 ngày

7 ngày

2 ngày

4 ngày

1 ngày

15 ngày

 1.  

Quy trình rà soát, trình ký hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

(Phòng Đô thị)

1/2 ngày

4 ngày

1 ngày

1 ngày

1/2 ngày

07 ngày

 1.  

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoán sản;

(Lệ Thái-Phòng Đô thị)

1/2 ngày

5 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

10 ngày

 1.  

Quy trình trình duyệt hồ sơ cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án có vốn nước ngoài;

(Đ/c Tiến-Phòng Dự án)

1/2 ngày

2+1/2 ngày

1 ngày

2 ngày

1 ngày

7 ngày

 1.  

Quy trình trình duyệt hồ sơ hoặc điều chỉnh dự án ODA/NGO; (Đ/c Đạo-Phòng Dự án)

1/2 ngày

 

4 ngày

 

1,5 ngày

3 ngày

1 ngày

10 ngày

 1.  

Quy trình duyệt kế hoạch đấu thầu thực hiện dự án đầu tư (sử dụng vốn ngoài ngân sách);

(Đ/c Tiến-Phòng Dự án)

1/2 ngày

3 ngày

2 ngày

2,5 ngày

1 ngày

9 ngày

 1.  

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh tế;

(Đ/c Cường - Phòng Kinh tế)

1/2 ngày

5 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

10 ngày

 1.  

Quy trình rà soát, trình ký quyết định tịch thu hàng hóa vắng chủ thuộc lĩnh vực kinh tế;

(Đ/c Cường - Phòng Kinh tế)

1/2 ngày

3 ngày

1 ngày

2 ngày

1/2 ngày

7 ngày

 

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý VPHC  về điện lực;

(Đ/c Trọng - Phòng Kinh tế)

1/2 ngày

5 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

10 ngày

 1.  

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa-xã hội;

(Phòng Văn Xã)

1/2 ngày

5 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

10 ngày

 1.  

Quy trình trình ký quyết định về bổ nhiệm, miễn nhiệm. điều động  cán bộ, công chức, viên chức quản lý;

(Đ/c Ngân - Phòng Văn Xã)

1/2 ngày

3 ngày

1 ngày

2 ngày

1/2 ngày

7 ngày

 1.  

Quy trình thẩm định, trình ký quyết định cử, chấp thuận cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài; (Phòng Văn Xã)

1/2 ngày

5 ngày

1 ngày

3 ngày

1/2 ngày

10 ngày

 1.  

Quy trình rà soát, trình ký quyết định xét duyệt công chức, viên chức đi học tập nước ngoài (từ 3 tháng trở lên); 

(Đ/c Điển - Phòng Văn Xã)

1/2 ngày

2 ngày

1 ngày

2 ngày

1/2 ngày

6 ngày

 1.  

Quy trình xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính (Theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung);

(Đ/c Trinh - Phòng KS TTHC)

1/2 ngày

3 ngày

1 ngày

//

1/2 ngày

5 ngày

 1.  

Quy trình Tổ chức phục vụ các cuộc họp trực tuyến tại Phòng Thông tin báo chí.

(Trung tâm Tin học)

1/2 ngày

Thực hiện theo quy trình

Tham dự họp

Chủ trì họp

//

Tùy theo tính chất cuộc họp

 1.  

Quy trình biên tập xuất bản Công báo;

(Trung tâm Công báo)

 

Thực hiện theo quy trình

 

 

 

Phát hành vào ngày đầu và giữa tháng

                 

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

 

 

Bản công bố Liên kết website
7.021.158
Đang truy cập : 54
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn