(Website Văn phòng) - Để đảm bảo tiến độ và chất lượng tất cả các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo UBND TP giao, Chánh Văn phòng UBND TP vừa yêu cầu lãnh đạo các Phòng nhắc nhở, quán triệt chuyên viên thường xuyên theo dõi, cập nhật việc giao nhiệm vụ ngay khi phát hành công văn và kết thúc việc giao nhiệm vụ ngay khi nhận được báo cáo, tờ trình của đơn vị trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc.

Đối với các nhiệm vụ do UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao từ ngày 1/1/2019 đến nay đã đến hạn báo cáo hoặc quá hạn thực hiện, các Phòng cần chủ động trao đổi, thống nhất phương pháp giải quyết với các đơn vị; khẩn trương xin ý kiến chỉ đạo của UBND TP, Chủ tịch UBND TP đối với những nội dung các cơ quan, đơn vị đã trình, kịp thời hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy trình quản lý hồ sơ tại Văn phòng.

Riêng Trung tâm Tin học được giao tham mưu theo hướng trao quyền cho các đơn vị cập nhật và kết thúc nhiệm vụ được giao trên Hệ thống quản lý văn bản và Hồ sơ công việc từ ngày 1/1/2020, đảm bảo tính thống nhất trong quá trình theo dõi và thống kê số liệu.

TNN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.585.080
Đang truy cập : 82
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn