(Website Văn phòng) - UBND TP đã chỉ đạo Sở Nội vụ trên cơ sở thực hiện thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP, tham mưu UBND TP báo cáo xin chủ trương Thường trực Thành ủy về đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập Sở An toàn thực phẩm là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, có chức năng tham mưu, giúp UBND TP thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; cho phép TP thành lập mạng lưới các Đội quản lý an toàn thực phẩm liên quận-huyện, chợ đầu mối trực thuộc Sở An toàn thực phẩm, có chức năng tham mưu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, giám sát, thanh kiểm tra xử lý vi phạm an toàn thực phẩm.

UBND TP cũng giao Sở Nội vụ tham mưu UBND TP đề xuất Thủ tướng Chính phủ gia hạn thời gian hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP; đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP tập hợp những bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ để kiến nghị các Bộ, ngành có quy định hướng dẫn làm cơ sở khi triển khai thực hiện tại thành phố.

Tố DungĐến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.584.921
Đang truy cập : 82
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn