(Website Văn phòng) - UBND TP đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND TP ban hành Quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn TP; đề xuất trình UBND TP xem xét, sửa đổi bổ sung trước ngày 30/11/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao tổ chức lấy ý kiến các sở-ngành có liên quan về các chính sách dự kiến hỗ trợ chuyển đổi hoạt động rác dân lập lên mô hình Hợp tác xã/Doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. Trên cơ sở tổng hợp ý kiến các sở-ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp các quận-huyện và Hợp tác xã/doanh nghiệp thu gom rác, đại diện một số đường dây rác dân lập để hoàn thiện chính sách và trình UBND TP.

Tố DungĐến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.585.047
Đang truy cập : 69
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn