(Website Văn phòng) – UBND TP đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận-huyện tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác này cho đội ngũ cán bộ, công chức được giao thực hiện; bố trí nhân sự làm công tác bồi thường nhà nước; kịp thời giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường.

Riêng Sở Tư pháp được giao tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết bồi thường theo Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; tham mưu thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường.

Các cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án dân sự có trách nhiệm thông tin kịp thời, đầy đủ cho cơ quan có thẩm quyền và UBND TP về kết quả giải quyết yêu cầu bồi thường, xác định trách nhiệm hoàn trả và việc xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại ngay sau khi có kết quả giải quyết.

Quá trình tổ chức thương lượng việc bồi thường cần có sự tham gia của Sở Tư pháp, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.

TNN.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.584.953
Đang truy cập : 88
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn