(Website Văn phòng) - UBND TP vừa quyết định tổ chức lại Trung tâm Văn hóa quận 11 và Trung tâm Thể dục thể thao quận 11 thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận 11.

Đây là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, trực thuộc UBND quận 11; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hóa và Thể thao.

Trung tâm có chức năng: phát triển sự nghiệp văn hóa và thể thao; tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí; bồi dưỡng năng khiếu nghệ thuật, góp phần nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công về văn hóa - thông tin và thể dục thể thao; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao của nhân dân trên địa bàn...

NNTM.Đến cuối tháng12/2019đã giải quyết
98,7%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
1.321.883
Đang truy cập : 43
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn