(Website Văn phòng) - UBND TP đã phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) tổ chức và hoạt động Quỹ Hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội Nông dân TP.

Quỹ này được lập ra nhằm hỗ trợ hội viên nông dân thiếu vốn để sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nhằm tạo việc làm, cải thiện đời sống, tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn TP, góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ, giúp đỡ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế nhằm nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức kinh tế tập thể ở nông thôn; thúc đẩy việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp để tạo ra các loại nông sản hàng hóa, dịch vụ đạt chất lượng, hiệu quả cao...

NNTM.Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.585.115
Đang truy cập : 90
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn