Nhằm thống nhất nghiệp vụ quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước vừa hướng dẫn việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư, áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị vũ trang nhân dân.

1. Quản lý văn bản đến trong môi trường mạng

2. Quản lý văn bản đi trong môi trường mạng

3. Quản lý hồ sơ trong môi trường mạng

4. Các phụ lục thông tin đầu vào và đầu raTin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Liên kết website
  7.020.991
  Đang truy cập : 9
  /portal/Home/Gop-y/default.aspx
  /portal/home/photos
  http://huongsenhotel.com.vn