Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
17/NQ-CP 07/03/2019 Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
01/2018/TT-VPCP 23/11/2018 Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước
61/2018/NĐ-CP 23/04/2018 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
02/2017/TT-VPCP 31/10/2017 Hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
92/2017/NĐ-CP 07/08/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
34/2016/NĐ-CP 14/05/2016 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
80/2015/QH13 22/06/2015 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
48/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính
63/2010/NĐ-CP 08/06/2010 Về kiểm soát thủ tục hành chính
20/2008/NĐ-CP 14/02/2008 Về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính
 Liên kết website
7.526.717
Đang truy cập : 151
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn