1. Đối với Văn phòng Chính phủ và các Văn phòng cơ quan Trung ương

- Văn phòng UBND TP chịu sự hướng dẫn về nghiệp vụ hành chính của Văn phòng Chính phủ, quan hệ với Văn phòng các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước để kịp thời nắm bắt thông tin cần thiết giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP tổ chức chỉ đạo đúng các quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Đối với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP và Văn phòng HĐND TP

- Phối hợp với Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP và Văn phòng HĐND TP xây dựng chương trình làm việc, lịch công tác, cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND TP.

- Phối hợp với các Ban của HĐND TP giúp UBND TP chuẩn bị các nội dung mà UBND TP cần báo cáo trước HĐND TP.

- Phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP và Văn phòng HĐND TP bảo đảm điều kiện phương tiện, cơ sở vật chất cần thiết cho các kỳ họp và một số hoạt động của HĐND TP.

3. Đối với tổ chức đoàn thể và tổ chức quần chúng xã hội

- Văn phòng có trách nhiệm quan hệ công tác thường xuyên với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, các Hội quần chúng để nắm bắt và cung cấp các thông tin có liên quan đến chỉ đạo điều hành hoạt động của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP. Giúp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP thực hiện Quy chế phối hợp giữa Thường trực UBND TP UBMTTQ Việt Nam TP.

4. Đối với sở-ngành, UBND quận-huyện

- Văn phòng có mối quan hệ chặt chẽ với các sở-ngành, UBND quận-huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP để nắm bắt tình hình trên địa bàn TP; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP thực hiện Nghị quyết của HĐND TP, Quyết định, Chỉ thị và các chủ trương của UBND TP, thực hiện chế độ báo cáo theo quy định; phối hợp với các sở-ngành, UBND quận-huyện chuẩn bị những nội dung công việc, đề án trình UBND TP.

- Định kỳ hướng dẫn văn phòng các sở-ngành, UBND quận-huyện về nghiệp vụ hành chính, văn thư đảm bảo sự thống nhất trên toàn TP theo quy định của Chính phủ và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

(Theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 9/6/2016 của UBND TP về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND TPHCM)

Đến cuối tháng9/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.724.391
Đang truy cập : 71
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn