DANH SÁCH CÁN BỘ CÓ THẨM QUYỀN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐT

EMAIL

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1

Ông Đặng Quốc Toàn

Chánh Văn phòng

(028) 38249321

dqtoan.ubnd@tphcm.gov.vn

2

Bà Huỳnh Thị Thanh Hiền

Phó Chánh Văn phòng   htthien.ubnd@tphcm.gov.vn

3

Ông Võ Thành Khả

Phó Chánh Văn phòng

(028) 38291054

vtkha.ubnd@tphcm.gov.vn

4

Ông Nguyễn Ngọc Cường

Phó Chánh Văn phòng

 

nncuong.ubnd@tphcm.gov.vn

5

Ông Nguyễn Hoàng Anh

Phó Chánh Văn phòng

 

nhanh.ubnd@tphcm.gov.vn

6

Bà Đinh Thị Thanh Thủy

Phó Chánh Văn phòng

 

dttthuy.ubnd@tphcm.gov.vn

 

   

 

 

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN

1

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng Phòng Tổng hợp  

(028) 38235897

ntanh.ubnd@tphcm.gov.vn

2

Bà Hoàng Thị Lệ Nhung

Trưởng Phòng Đô thị

(028) 38238671

htlnhung.ubnd@tphcm.gov.vn

3

Ông Đặng Văn Định

Trưởng Phòng Dự án

(028) 38249555

dvdinh.ubnd@tphcm.gov.vn

4

Ông Hoàng Nam Phong

Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức

(028) 38296052

hnphong.ubnd@tphcm.gov.vn

5

Ông Bùi Quang Huy

Trưởng Phòng Kinh tế

(028) 39349102

bqhuy.ubnd@tphcm.gov.vn

6

Ông Nguyễn Tự Châu

Trưởng Phòng Văn xã

(028) 38297020

ntchau.ubnd@tphcm.gov.vn

7

Ông Nguyễn Tiến Lộc

Phòng Nội chính - Pháp chế

(028) 38296977

ntloc.ubnd@tphcm.gov.vn

8

Bà Ngô Thị Hoàng Các

Trưởng Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính 

(028) 38249057

nthcac.ubnd@tphcm.gov.vn

9

Bà Nguyễn Thị Minh Hường

Phó Trưởng Phòng Quản trị - Tài vụ

(028) 38296115

ntmhuong.ubnd@tphcm.gov.vn

10

Ông Phan Thanh Tuấn

Phó Trưởng Ban Tiếp công dân TP

(028) 39306666

vptcd@tphcm.gov.vn

GIÁM ĐỐC CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP

1

Ông Lê Văn Út

Giám đốc Trung tâm Tin học

(028) 38258322

lvut.ubnd@tphcm.gov.vn

2

Bà Lương Thị Hoa

Giám đốc Trung tâm Công báo

(028) 38291054

lthoa.ubnd@tphcm.gov.vn

3

Bà Hồ Thị Mỹ Hằng

Giám đốc Nhà khách Hương Sen

 

htmhang.ubnd@tphcm.gov.vn

VĂN PHÒNG UBND TPHCM
 Điện thoại: (84-028) 38 291 055
Fax: (84-028) 38295675  
Email: vpubndtp@tphcm.gov.vn

BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC WEBSITE
 Điện thoại: (84-028) 38 233 390
Fax:  (84-028) 38 296 116
Email: ttth.ubnd@tphcm.gov.vn

 

 

 

(028) 38295052

 Liên kết website
9.660.905
Đang truy cập : 22
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn