DANH SÁCH CÁN BỘ CÓ THẨM QUYỀN

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

EMAIL

LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1

Ông Đặng Quốc Toàn

Chánh Văn phòng

(028) 38249321

dqtoan.ubnd@tphcm.gov.vn

2

Ông Mai Hữu Quyết

Phó Chánh Văn phòng

(028) 38235897

mhquyet.ubnd@tphcm.gov.vn

3

Ông Võ Thành Khả

Phó Chánh Văn phòng

(028) 38291054

vtkha.ubnd@tphcm.gov.vn

4

Bà Vũ Thị Huỳnh Mai

Phó Chánh Văn phòng

(028) 38382936

vthmai.ubnd@tphcm.gov.vn

5

Bà Huỳnh Thị Thanh Hiền

Phó Chánh Văn phòng

(028) 38295052

htthien.ubnd@tphcm.gov.vn

6

Ông Nguyễn Ngọc Cường

Phó Chánh Văn phòng

 

nncuong.ubnd@tphcm.gov.vn

7

Ông Nguyễn Hoàng Anh Phó Chánh Văn phòng   nhanh.ubnd@tphcm.gov.vn

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, BAN

1

Ông Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng Phòng
Tổng hợp  

(028) 38235897

ntanh.ubnd@tphcm.gov.vn

2

Ông Bùi Quang Huy

Trưởng Phòng
Kinh tế

(028) 39349102

bqhuy.ubnd@tphcm.gov.vn

3

Ông Nguyễn Tự Châu

Trưởng Phòng
Văn xã

(028) 38297020

ntchau.ubnd@tphcm.gov.vn

4

Bà Hoàng Thị Lệ Nhung

Trưởng Phòng
Đô thị

(028) 38238671

htlnhung.ubnd@tphcm.gov.vn

5

 

  Phòng Nội chính - Pháp chế

(028) 38296977

 

6

Ông Đặng Văn Định

Trưởng Phòng
Dự án

(028) 38249555

dvdinh.ubnd@tphcm.gov.vn

7

Bà Hồ Thị Quyên

Trưởng Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính 

(028) 38249057

htquyen.ubnd@tphcm.gov.vn

8

Ông Hoàng Nam Phong

Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức

(028) 38296052

hnphong.ubnd@tphcm.gov.vn

9

Bà Nguyễn Thị Minh Hường

Phó Trưởng Phòng Quản trị - Tài vụ

(028) 38296115

ntmhuong.ubnd@tphcm.gov.vn

10

Ông Phan Thanh Tuấn

Phó Trưởng Ban Tiếp công dân TP

(028) 39306666

vptcd@tphcm.gov.vn

GIÁM ĐỐC CÁC TRUNG TÂM

1

Ông Lê Văn Út

Giám đốc Trung tâm Tin học

(028) 38258322

lvut.ubnd@tphcm.gov.vn

2

Bà Lương Thị Hoa

Giám đốc Trung tâm Công báo

(028) 38291054

lthoa.ubnd@tphcm.gov.vn

VĂN PHÒNG UBND TPHCM
 Điện thoại: (84-028) 38 291 055
Fax: (84-028) 38295675  
Email: vpubndtp@tphcm.gov.vn

BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC WEBSITE
 Điện thoại: (84-028) 38 233 390
Fax:  (84-028) 38 296 116
Email: ttth.ubnd@tphcm.gov.vn

 Liên kết website
7.526.470
Đang truy cập : 141
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn