DANH SÁCH CÁN BỘ CÓ THẨM QUYỀN
STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG
1 Ông Hà Phước Thắng Chánh Văn phòng (028) 38249321 hpthang.ubnd@tphcm.gov.vn
2 Ông Mai Hữu Quyết Phó Chánh Văn phòng (028) 38235897 mhquyet.ubnd@tphcm.gov.vn
3 Ông Võ Thành Khả Phó Chánh Văn phòng (028) 38291054 vtkha.ubnd@tphcm.gov.vn
4 Bà Vũ Thị Huỳnh Mai Phó Chánh Văn phòng (028) 38382936 vthmai.ubnd@tphcm.gov.vn
5 Bà Huỳnh Thị Thanh Hiền Phó Chánh Văn phòng (028) 38295052 htthien.ubnd@tphcm.gov.vn
 
1 Ông Nguyễn Tuấn Anh Trưởng Phòng Tổng hợp   (028) 38235897 ntanh.ubnd@tphcm.gov.vn
2 Ông Lê Tấn Cường Trưởng Phòng Kinh tế (028) 39349102 ltcuong.ubnd@tphcm.gov.vn
3 Ông Võ Tấn Quan Trưởng Phòng Văn xã (028) 38297020 vtquan.ubnd@tphcm.gov.vn
4 Bà Hoàng Thị Lệ Nhung Trưởng Phòng Đô thị (028) 38238671 htlnhung.ubnd@tphcm.gov.vn
5 Bà Võ Diệp Tuyết Dung Trưởng Phòng Nội chính - Pháp chế (028) 38296977 vdtdung.ubnd@tphcm.gov.vn
6 Ông Đặng Văn Định Trưởng Phòng Dự án (028) 38249555 dvdinh.ubnd@tphcm.gov.vn
7 Bà Hồ Thị Quyên Trưởng Phòng Kiểm soát Thủ tục hành chính  (028) 38249057 htquyen.ubnd@tphcm.gov.vn
8 Ông Hoàng Nam Phong Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức (028) 38296052 hnphong.ubnd@tphcm.gov.vn
9 Ông Nguyễn Ngọc Dũ Trưởng Phòng Quản trị - Tài vụ (028) 38296115 nndu.ubnd@tphcm.gov.vn
10 Ông Phan Thanh Tuấn Phó Trưởng Ban Tiếp công dân TP (028) 39306666 vptcd@tphcm.gov.vn
GIÁM ĐỐC CÁC TRUNG TÂM
1 Ông Lê Văn Út Giám đốc Trung tâm Tin học (028) 38258322 lvut.ubnd@tphcm.gov.vn
2 Bà Lương Thị Hoa Phó Giám đốc Trung tâm Công báo (028) 38291054 lthoa.ubnd@tphcm.gov.vn
VĂN PHÒNG UBND TPHCM
 Điện thoại: (84-028) 38 291 055
Fax: (84-028) 38295675  
Email: vpubndtp@tphcm.gov.vn
BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC WEBSITE
 Điện thoại: (84-028) 38 233 390
Fax:  (84-028) 38 296 116
Email: ttth.ubnd@tphcm.gov.vn
Đến cuối tháng5/2021đã giải quyết
98,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.915.193
Đang truy cập : 40
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn