Văn bản chỉ đạo điều hành

Văn bản QPPL của Trung ương

Văn bản chỉ đạo của Thành phố

 

Hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ

Đến cuối tháng3/2021đã giải quyết
98,0%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.494.119
Đang truy cập : 156
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn