- Văn phòng có Chánh Văn phòng và không quá 05 Phó Chánh Văn phòng; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Chánh Văn phòng là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ các hoạt động của Văn phòng; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy viên UBND TP theo Quy chế làm việc và phân công của UBND TP.

- Chánh Văn phòng ký các văn bản thuộc phạm vi điều hành, phối hợp, đôn đốc các sở, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức chuẩn bị các đề án trình UBND TP; thư mời họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP; thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP đến các sở, ngành, UBND quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện; cung cấp cho các cơ quan thông tin đại chúng thông tin do UBND TP, Chủ tịch UBND TP tạo ra và thông tin do Văn phòng UBND TP tạo ra; sao y các văn bản và thừa lệnh Chủ tịch UBND TP ký các văn bản để thực hiện công việc khác do Chủ tịch UBND TP giao.

- Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ được Chánh Văn phòng phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc; được ký thay Chánh Văn phòng một số loại văn bản Chánh Văn phòng ký thừa lệnh theo lĩnh vực được phân công; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.

- Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Văn phòng.

- Văn phòng gồm có 13 đơn vị trực thuộc: Ban Tiếp Công dân TP; 7 Phòng thuộc khối Nghiên cứu tổng hợp (Phòng Dự án, Phòng Đô thị, Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Phòng Kinh tế, Phòng Nội chính - Pháp chế, Phòng Tổng hợp, Phòng Văn xã); 2 Phòng thuộc khối Hành chính (Phòng Hành chính - Tổ chức, Phòng Quản trị - Tài vụ) và 3 đơn vị thuộc khối sự nghiệp (Nhà khách Hương Sen,Trung tâm Tin học, Trung tâm Công báo).

(Theo Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 11/3/2021 của UBND TP về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND TPHCM)

 Liên kết website
9.661.124
Đang truy cập : 158
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn