- Văn phòng UBND TP có Chánh Văn phòng và không quá 4 Phó Chánh Văn phòng. Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng do Chủ tịch UBND TP bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật.

- Văn phòng UBND TP làm việc theo chế độ thủ trưởng kết hợp với chế độ chuyên viên.

- Chánh Văn phòng là người chỉ đạo, điều hành toàn bộ các hoạt động của Văn phòng; sắp xếp tổ chức, bộ máy Văn phòng theo quy định; chịu trách nhiệm trước UBND TP và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng đồng thời là chủ tài khoản của cơ quan Văn phòng.

- Chánh Văn phòng ký các văn bản thuộc phạm vi điều hành, phối hợp, đôn đốc các sở-ngành, UBND quận-huyện chuẩn bị các đề án trình UBND TP; thư mời họp của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP; thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP đến các sở-ngành, UBND quận-huyện thực hiện; cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng về hoạt động của UBND TP, Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND TP về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng theo quy định của pháp luật; sao y các văn bản và thừa lệnh Chủ tịch UBND TP ký các văn bản để thực hiện công việc khác do Chủ tịch UBND TP ủy quyền.

- Phó Chánh Văn phòng giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ được Chánh Văn phòng phân công theo dõi từng lĩnh vực công việc; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, trước pháp luật về lĩnh vực được phân công.  Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Chánh Văn phòng được Chánh Văn phòng ủy nhiệm điều hành hoạt động của Văn phòng.

- Văn phòng gồm có 12 đơn vị trực thuộc: Ban Tiếp Công dân TP; 6 Phòng thuộc khối Nghiên cứu, tổng hợp (Phòng Tổng hợp; Phòng Kinh tế; Phòng Dự án; Phòng Đô thị; Phòng Văn xã; Phòng Nội chính - Pháp chế);  2 Phòng thuộc khối Hành chính (Phòng Hành chính - Tổ chức; Phòng Quản trị - Tài vụ); 3 đơn vị thuộc khối sự nghiệp (Nhà khách Hương Sen; Trung tâm Tin học; Trung tâm Công báo).

(Theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 9/6/2016 của UBND TP về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Văn phòng UBND TPHCM)

Đến cuối tháng9/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.724.019
Đang truy cập : 62
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn