Ý kiến chỉ đạo
Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Phòng chuyên viên theo dõi Tình trạng xử lý Hoàn thành
Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế, chính sách và kinh phí khen thưởng, bồi dưỡng hỗ trợ hoạt động của lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội trên địa bàn Thành phố Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/07/2021
Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế, chính sách và kinh phí khen thưởng, bồi dưỡng hỗ trợ hoạt động của lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội trên địa bàn Thành phố (có lấy ý kiến các sở - ngành liên quan). Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/07/2021
Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế, chính sách và kinh phí khen thưởng, bồi dưỡng hỗ trợ hoạt động của lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội trên địa bàn Thành phố (có lấy ý kiến các sở - ngành liên quan). Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/07/2021
Tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế, chính sách và kinh phí khen thưởng, bồi dưỡng hỗ trợ hoạt động của lực lượng Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực Văn hóa - Xã hội trên địa bàn Thành phố (có lấy ý kiến các sở - ngành liên quan). Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/07/2021
Tham mưu UBND TP 08 đề án nhánh TDTT Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/06/2021
tham mưu dự thảo Kế hoạch Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 31/05/2021
tham mưu dự thảo Kế hoạch Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 31/05/2021
tham mưu dự thảo Kế hoạch Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 31/05/2021
Giao Sở VH&TT chủ trì Sở Kế hoạch và Đầu tư - TPHCM Đang xử lý trong hạn 15/05/2021
Giao Sở VH&TT chủ trì Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Đang xử lý trong hạn 15/05/2021
Giao Sở VH&TT chủ trì Sở Kế hoạch và Đầu tư - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 15/05/2021
Giao Sở VH&TT chủ trì Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 15/05/2021
Giao Sở VH&TT chủ trì Sở Kế hoạch và Đầu tư - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 15/05/2021
Giao Sở VH&TT chủ trì Sở Văn hóa - Thể thao - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 15/05/2021
Giao Sở VH&TT chủ trì Sở Kế hoạch và Đầu tư - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 15/05/2021
1 2 3 4 5 6    
Đến cuối tháng3/2021đã giải quyết
98,0%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
3.494.211
Đang truy cập : 39
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn