Ý kiến chỉ đạo
Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Phòng chuyên viên theo dõi Tình trạng xử lý Hoàn thành
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Tài Chính - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Tài Nguyên Môi Trường - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Quy Hoạch Kiến Trúc - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Giao Thông Vận Tải - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Tài Chính - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Tài Nguyên Môi Trường - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Quy Hoạch Kiến Trúc - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Giao Thông Vận Tải - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Tài Chính - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Tài Nguyên Môi Trường - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Quy Hoạch Kiến Trúc - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Giao Thông Vận Tải - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Tài Chính - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Tài Nguyên Môi Trường - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1. Giao Sở Giao thông vận tải tổng hợp ý kiến các cơ quan, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 2.Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng tỷ lệ 1/2000 đối với Bến Trung tâm Bình Triệu và các bến có đề xuất điều chỉnh. Thời gian thực hiện hoàn tất trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. 3.Giao Sở TNMT phối hợp Sở Tài chính (Ban chỉ đạo 167) rà soát pháp lý, thủ tục giao đất thuê đất. Thời hạn giải quyết hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2020. Sở Quy Hoạch Kiến Trúc - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/12/2020
1 2 3 4 5 6    
Đến cuối tháng8/2020đã giải quyết
98,8%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
2.585.077
Đang truy cập : 82
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn