Ý kiến chỉ đạo
Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Phòng chuyên viên theo dõi Tình trạng xử lý Hoàn thành
Chủ động xây dựng tiêu chí, hướng dẫn và tổ chức bình chọn 24 Giải thưởng Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã thị trấn tiêu biểu năm 2018 Sở Nội Vụ TP.HCM Phòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn 15/01/2019
Báo cáo phân tích, đánh giá công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành và khái quát hình ảnh người Chủ tịch Ủy ban nhân dân 322 phường - xã, thị trấn năm 2018 Sở Nội Vụ TP.HCM Phòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn 15/01/2019
Tham mưu kế hoạch gặp gỡ giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố với Chủ tịch Ủy ban nhân dân 322 phường - xã, thị trấn năm 2019 Sở Nội Vụ TP.HCM Phòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn 01/12/2018
BC Sở Tài Nguyên Môi Trường TP.HCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 31/10/2018
BC Thanh tra Thành phố TP.HCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 31/10/2018
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung Công văn số 9684/VPCP-V.I ngày 08/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc khiếu nại của Công ty TNHH Minh Hằng (thành phố Hồ Chí Minh), tham mưu đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Văn phòng Chính phủ trước ngày 26/10/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 26/10/2018
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung Công văn số 9684/VPCP-V.I ngày 08/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc khiếu nại của Công ty TNHH Minh Hằng (thành phố Hồ Chí Minh), tham mưu đề xuất, trình Ủy ban nhân dân thành phố để báo cáo Văn phòng Chính phủ trước ngày 26/10/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 26/10/2018
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung Công văn số 9684/VPCP-V.I ngày 08/10/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc khiếu nại của Công ty TNHH Minh Hằng (thành phố Hồ Chí Minh), tham mưu đề xuất, trình UBND thành phố để báo cáo Văn phòng Chính phủ trước ngày 26/10/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 26/10/2018
Tham mưu Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 20/10/2018
Tham mưu Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 20/10/2018
Tham mưu Sở Văn hóa - Thể thao TP.HCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 20/10/2018
Giao TTTP phối hợp với Sở TP, UBND Q Bình Thạnh nghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh TP.HCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 19/10/2018
Giao TTTP phối hợp với Sở TP, UBND Q Bình Thạnh nghiên cứu, tham mưu Sở Tư Pháp TP.HCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 19/10/2018
Giao TTTP phối hợp với Sở TP, UBND Q Bình Thạnh nghiên cứu, tham mưu Thanh tra Thành phố TP.HCM Phòng Nội chính - Pháp chế Đang xử lý trong hạn 19/10/2018
Tham mưu Sở Tài Chính TP.HCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 15/10/2018
1 2 3 4 5 6    
Đến cuối tháng2/2019đã giải quyết
98,9%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
216.644
Đang truy cập : 80
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn