Ý kiến chỉ đạo
Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Phòng chuyên viên theo dõi Tình trạng xử lý Hoàn thành
Giao Sở Khoa học và Công nghệ Chủ trì triển khai các nội dung công việc theo sự phân công của kế hoạch này, phối hợp với các đơn vị khác trong việc thực hiện các nội dung khác có liên quan, đảm bảo tính đồng bộ; đầu mối tiếp nhận và trao đổi thông tin liên quan đến các hoạt động triển khai Chương trình hợp tác. Tổng hợp tình hình triển khai của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận, huyện và các khó khăn, vướng mắc (nếu có) kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định. Định kỳ vào ngày 20 của tháng cuối theo từng quý (tháng 3, 6, 9 và 12) báo cáo tiến độ, kết quả việc triển khai thực hiện, đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình hợp tác về cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Khoa học và Công nghệ). Sở Khoa học Công nghệ - TPHCM Phòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn 20/12/2023
Giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 535/BKHCN-TĐC ngày 06 tháng 3 năm 2023 nêu trên và gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 11 năm 2023, đồng gửi Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp cần thiết, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo kịp thời. Sở Khoa học Công nghệ - TPHCM Phòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn 30/11/2023
Giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 535/BKHCN-TĐC ngày 06 tháng 3 năm 2023 nêu trên và gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 11 năm 2023, đồng gửi Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp cần thiết, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo kịp thời. Sở Khoa học Công nghệ - TPHCM Phòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn 30/11/2023
Giao Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện nội dung đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 535/BKHCN-TĐC ngày 06 tháng 3 năm 2023 nêu trên và gửi báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 của Chương trình về Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30 tháng 11 năm 2023, đồng gửi Ủy ban nhân dân Thành phố. Trường hợp cần thiết, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo kịp thời. Sở Khoa học Công nghệ - TPHCM Phòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn 30/11/2023
Giao Cục Thống kê Thành phố chủ trì, phối hợp Cục Thuế Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố và các cơ quan liên quan thu thập thông tin và tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Tổng cục Thống kê) và Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Cục Thống kê - TPHCM Phòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn 31/07/2023
Giao Cục Thống kê Thành phố chủ trì, phối hợp Cục Thuế Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố và các cơ quan liên quan thu thập thông tin và tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Tổng cục Thống kê) và Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Cục Thống kê - TPHCM Phòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn 31/07/2023
Giao Cục Thống kê Thành phố chủ trì, phối hợp Cục Thuế Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố và các cơ quan liên quan thu thập thông tin và tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Tổng cục Thống kê) và Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Cục Thống kê - TPHCM Phòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn 31/07/2023
Giao Cục Thống kê Thành phố chủ trì, phối hợp Cục Thuế Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố và các cơ quan liên quan thu thập thông tin và tổng hợp tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Thành phố để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (qua Tổng cục Thống kê) và Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 31 tháng 7 năm 2023. Cục Thống kê - TPHCM Phòng Tổng hợp Đang xử lý trong hạn 31/07/2023
Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Học viện Cán bộ Thành phố, Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố và các cơ quan liên quan nghiên cứu Đề án cơ sở lý luận, pháp lý, thực tiễn trong xác định thẩm quyền giải quyết của tập thể Ủy ban nhân dân Thành phố (thẩm quyền chung) và thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố (thẩm quyền riêng), xây dựng phương hướng, lộ trình nghiên cứu, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố trong Quý II năm 2023 Sở Tư Pháp - TPHCM Phòng Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Đang xử lý trong hạn 30/06/2023
Tham mưu đề xuất tổ công tác phối hợp liên ngành, cơ động giải quyết các nội dung liên quan đến chợ tự phát xung quanh các chợ đầu mối của Thành phố Sở Nội Vụ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/06/2023
tham mưu đề xuất cơ chế đảm bảo số lượng nhân lực và nguồn tài chính cần thiết theo nhu cầu thực tế để thực hiện hợp đồng đối với một số loại công việc đặc thù Sở Nội Vụ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/06/2023
Tham mưu đề xuất tổ công tác phối hợp liên ngành, cơ động giải quyết các nội dung liên quan đến chợ tự phát xung quanh các chợ đầu mối của Thành phố Sở Nội Vụ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/06/2023
tham mưu đề xuất cơ chế đảm bảo số lượng nhân lực và nguồn tài chính cần thiết theo nhu cầu thực tế để thực hiện hợp đồng đối với một số loại công việc đặc thù Sở Nội Vụ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/06/2023
Tham mưu đề xuất tổ công tác phối hợp liên ngành, cơ động giải quyết các nội dung liên quan đến chợ tự phát xung quanh các chợ đầu mối của Thành phố Sở Nội Vụ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/06/2023
tham mưu đề xuất cơ chế đảm bảo số lượng nhân lực và nguồn tài chính cần thiết theo nhu cầu thực tế để thực hiện hợp đồng đối với một số loại công việc đặc thù Sở Nội Vụ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/06/2023
1 2 3 4 5 6    
 Liên kết website
7.021.357
Đang truy cập : 114
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn