Ý kiến chỉ đạo
Nội dung công việc Đơn vị thực hiện Phòng chuyên viên theo dõi Tình trạng xử lý Hoàn thành
Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Bộ Chỉ số DDCI và tham mưu công tác tổ chức triển khai đánh giá cho năm 2022 và báo cáo kết quả vào quý I năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư - TPHCM Phòng Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Đang xử lý trong hạn 31/03/2023
về việc hỗ trợ phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Khu đô thị Đại học, gắn với định hướng là hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh: đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức, cơ quan liên quan phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 nám 2022 của ủ y ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đe án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035” nám 2020-2025, đảm bảo tiến độ đề ra theo quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư - TPHCM Phòng Đô thị Đang xử lý trong hạn 20/12/2022
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Trường Đại học Kinh tế - Luật tham mưu, xây dựng Đề án quản lý và sử dụng tài sản công Sở Tài Chính - TPHCM Phòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn 20/12/2022
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Quốc gia Thàiih phô Hô Chí Minh tham mưu xây dựng và triển khai đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức lanh đạo, quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội Vụ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 20/12/2022
về việc hỗ trợ phát triển Khu đô thị Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thành Khu đô thị Đại học, gắn với định hướng là hạt nhân của Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh: đề nghị Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, ủ y ban nhân dân thành phố Thủ Đức, cơ quan liên quan phối hợp Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 318/QĐ-UBND ngày 24 tháng 01 nám 2022 của ủ y ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch triển khai Đe án “Hình thành và phát triển đô thị sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2035” nám 2020-2025, đảm bảo tiến độ đề ra theo quy định Sở Kế hoạch và Đầu tư - TPHCM Phòng Đô thị Đang xử lý trong hạn 20/12/2022
Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Trường Đại học Kinh tế - Luật tham mưu, xây dựng Đề án quản lý và sử dụng tài sản công Sở Tài Chính - TPHCM Phòng Kinh tế Đang xử lý trong hạn 20/12/2022
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ban Tổ chức Cán bộ, Đại học Quốc gia Thàiih phô Hô Chí Minh tham mưu xây dựng và triển khai đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức lanh đạo, quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh Sở Nội Vụ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 20/12/2022
Tham mưu và dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Kiểm toán Nhà nước đầy đủ nội dung theo yêu cầu tại Thông báo kết quả kiểm toán số 134/TB-KTNN và Báo cáo kiểm toán ngày 12 tháng 5 năm 2022 Sở Tài Chính - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/10/2022
Tham mưu và dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Kiểm toán Nhà nước đầy đủ nội dung theo yêu cầu tại Thông báo kết quả kiểm toán số 134/TB-KTNN và Báo cáo kiểm toán ngày 12 tháng 5 năm 2022 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/10/2022
Tham mưu và dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo Kiểm toán Nhà nước đầy đủ nội dung theo yêu cầu tại Thông báo kết quả kiểm toán số 134/TB-KTNN và Báo cáo kiểm toán ngày 12 tháng 5 năm 2022 Sở Xây Dựng - TPHCM Phòng Dự án Đang xử lý trong hạn 31/10/2022
Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cổng Dịch vụ công Thành phố. Thời gian hoàn thành: chậm nhất trong tháng 10 năm 2022. Sở Thông Tin và Truyền Thông - TPHCM Phòng Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính Đang xử lý trong hạn 31/10/2022
khẩn trương chủ động, phối hợp với các sở, ngành chủ trì thực hiện các đề án nhánh tham mưu, đề xuất các nội dung có liên quan Đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) giai đoạn 2021 - 2030; tiêu chí đầu tư - phát triển của địa phương,… Ủy ban nhân dân Huyện Nhà Bè - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/09/2022
khẩn trương chủ động, phối hợp với các sở, ngành chủ trì thực hiện các đề án nhánh tham mưu, đề xuất các nội dung có liên quan Đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) giai đoạn 2021 - 2030; tiêu chí đầu tư - phát triển của địa phương,… Ủy ban nhân dân Huyện Hóc Môn - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/09/2022
khẩn trương chủ động, phối hợp với các sở, ngành chủ trì thực hiện các đề án nhánh tham mưu, đề xuất các nội dung có liên quan Đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) giai đoạn 2021 - 2030; tiêu chí đầu tư - phát triển của địa phương,… Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/09/2022
khẩn trương chủ động, phối hợp với các sở, ngành chủ trì thực hiện các đề án nhánh tham mưu, đề xuất các nội dung có liên quan Đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc Thành phố Hồ Chí Minh) giai đoạn 2021 - 2030; tiêu chí đầu tư - phát triển của địa phương,… Ủy ban nhân dân Huyện Cần Giờ - TPHCM Phòng Văn Xã Đang xử lý trong hạn 30/09/2022
1 2 3 4 5 6    
Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.727.406
Đang truy cập : 37
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn