GIỚI THIỆU  
 
  Góp ý dự thảo luật  
 
  Kế hoạch công tác tuần  
 
Văn bản chỉ đạo điều hành Văn bản chỉ đạo điều hành  
 
Văn bản - Tài liệu điện tử Văn bản - Tài liệu điện tử  
 
  TIN TỨC - SỰ KIỆN  
 
 
 
  LIÊN KẾT WEBSITE  
 

 
  công tác lưu trữ   
   
Quy định chung về lưu trữ

Thành phần tài liệu Phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền của Đảng quy định.

Thành phần tài liệu Phông lưu trữ Nhà nước Việt Nam bao gồm: Tài liệu của các cơ quan, tổ chức của Nhà nước nước Việt Nam dân chủ cộng hoà và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tài liệu của các cơ quan, tổ chức của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam và các tổ chức khác thuộc chính quyền cách mạng trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; Tài liệu của các cơ quan, tổ chức của chế độ phong kiến Việt Nam; Tài liệu của các cơ quan, tổ chức thực dân, đế quốc xâm lược trên lãnh thổ Việt Nam trước ngày 30 tháng 4 năm 1975; Tài liệu của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam cộng hoà; Tài liệu của các tổ chức khác theo quy định của pháp luật; Tài liệu của các nhân vật lịch sử, tiêu biểu; các gia đình, dòng họ tiêu biểu qua các thời kỳ lịch sử.

Tài liệu riêng của cá nhân, gia đình, dòng họ tiêu biểu (sau đây gọi chung là cá nhân) có giá trị như quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia bao gồm: Tiểu sử, gia phả, tộc phả, bằng, sắc; Các công trình nghiên cứu khoa học, sáng tác; Tài liệu của cá nhân về hoạt động chính trị - xã hội; Thư từ trao đổi; Những công trình, bài viết về cá nhân do cá nhân nhận hoặc sưu tầm được; Tài liệu phim, ảnh, ghi âm, ghi hình của cá nhân hoặc về cá nhân mà cá nhân nhận hoặc sưu tầm được; ấn phẩm đặc biệt do cá nhân sưu tầm được.

Việc đăng ký, bảo hộ tài liệu của cá nhân được quy định như sau: Lưu trữ lịch sử có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký, bảo hộ tài liệu của cá nhân; khi có nhu cầu bảo hộ tài liệu, cá nhân hoặc đại diện của gia đình, dòng họ đến lưu trữ lịch sử nơi gần nhất để đăng ký; đối với những tài liệu đã được đăng ký bảo hộ, lưu trữ lịch sử phải có trách nhiệm giúp đỡ cá nhân trong việc bảo vệ, bảo quản an toàn tài liệu đó; tiêu chuẩn tài liệu riêng của cá nhân thuộc diện được đăng ký, bảo hộ và thủ tục đăng ký, bảo hộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định.

Việc tặng cho, ký gửi hoặc bán tài liệu cho lưu trữ lịch sử nào do cá nhân, gia đình, dòng họ có tài liệu quyết định. Tài liệu riêng của cá nhân đã tặng cho lưu trữ lịch sử thì thuộc sở hữu nhà nước. Cá nhân đã tặng cho tài liệu được ưu tiên sử dụng tài liệu đó. Cá nhân ký gửi tài liệu vào lưu trữ lịch sử phải trả phí bảo quản, trừ tài liệu đã được đăng ký, bảo hộ. Việc khai thác, sử dụng tài liệu ký gửi tại lưu trữ lịch sử phải được sự đồng ý bằng văn bản của cá nhân có tài liệu. Việc mua, bán tài liệu lưu trữ của cá nhân được thực hiện theo giá thoả thuận hoặc thông qua đấu giá. Trong trường hợp tài liệu được trả giá ngang nhau thì lưu trữ lịch sử được ưu tiên mua tài liệu đó.

Nếu cá nhân muốn chuyển tài liệu riêng thuộc diện được Nhà nước đăng ký, bảo hộ ra nước ngoài, thì trước khi chuyển đi, cá nhân phải cung cấp tài liệu đó để lưu trữ lịch sử lập bản sao. Tài liệu cá nhân có liên quan đến bí mật nhà nước không được chuyển ra nước ngoài.

Nguồn kinh phí đầu tư bao gồm: Ngân sách nhà nước; các khoản thu từ phí khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ; tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Những công việc được đầu tư kinh phí bao gồm: Xây dựng, cải tạo kho bảo quản tài liệu lưu trữ; mua sắm các thiết bị, phương tiện bảo quản tài liệu lưu trữ; sưu tầm tài liệu quý, hiếm trong và ngoài nước; mua tài liệu riêng của cá nhân, gia đình, dòng họ và của các tổ chức khác có giá trị như quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia; phân loại, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu; thực hiện kỹ thuật bảo quản tài liệu lưu trữ; tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ; lập bản sao bảo hiểm tài liệu lưu trữ; công bố, thông báo, giới thiệu, trưng bày, triển lãm tài liệu lưu trữ; nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ trong công tác lưu trữ; những công việc khác được đầu tư theo quy định của pháp luật.

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo đảm kinh phí cho các công việc nói trên.

 

 

Tin đã đưa:

 

  Tin đọc nhiều nhất  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Hồ sơ quản lý theo ISO Minimize  
Đến cuối tháng 7
đã giải quyết
95.2 %
hồ sơ đúng hạn
 
  tra cứu
kết quả giải quyết hồ sơ
 

Các Cơ quan Trung ương

Thành ủy Thành phố

HĐND Thành phố

Sở/Ban/Ngành

Quận/Huyện

Doanh nghiệp Nhà nước

Khác

 
  Hướng dẫn
nghiệp vụ văn phòng
 
Công tác Văn thư
Công tác Lưu trữ
Ứng dụng công nghệ thông tin
 
  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG